top of page

Informacjao ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych przez firmę:

HYPNOTIC Łukasz Żydek z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „Administrator”)


Szanowni Państwo.
Od 25 maja 2018 roku w porządku prawnym Polski oraz państw Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że firma HYPNOTIC Łukasz Żydek występuje w charakterze Administratora Państwa danych osobowych, przekazanych w celu realizacji zawartych z Administratorem umów lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Prezentujemy informację odnoszącą się do Administratora danych oraz przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

 

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HYPNOTIC Łukasz Żydek z siedzibą pod adresem: 
ul.11 Listopada 27/4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-190-58-32, e-mail: hypnotictattoo@gmail.com, tel. 725-441-666.

 

• Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
– Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit „b” RODO i w tym zakresie będzie to następowało wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty).
– Ponadto przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit „c” RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w zakresie rozliczeń z organami skarbowymi.
– Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f" RODO tj. w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu umożliwienia bezpośredniego złożenia oferty, a więc prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego.

 

• Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Wykonując działalność gospodarczą, Administrator przekazuje dane osobowe takim podmiotom jak:
– pracownicy i osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia)
– podwykonawcy, o ile wyrażą Państwo na to zgodę,
– podmioty świadczące usługi zarządzania systemem teleinformatycznym
– banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie
– organy państwowe (np. Urzędy Skarbowe)
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

• Okres przez który dane osobowe będą przechowywane.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przewidziany w Kodeksie cywilnym, nie mniej jednak niż przez okres wskazany na podstawie innych obowiązujących przepisów np. minimalny okres przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i mającej znaczenie dla rozliczeń podatkowych.

• Osoba fizyczna, która przekazuje Administratorowi dane posiada prawo:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danej osoby;
– żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
– wycofania zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

• Każda osoba fizyczna, która przekazuje dane Administratorowi posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Dane osobowe podawane są w celu realizacji umowy, w związku z czym podanie danych osobowych jest umownym warunkiem jej zawarcia. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora (np. prowadzenie rozliczeń podatkowych) podanie danych jest wymogiem ustawowym, zatem ich niepodanie może ponadto uniemożliwić Administratorowi realizowanie jego obowiązków prawnych.

• Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
– Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Z wyrazami szacunku,
HYPNOTIC Łukasz Żydek

 

bottom of page